28 Listopada 2023 r. Imieniny: Zdzisława i Natalii

Gospodarka odpadami

OKÓLNIK

Wójt Gminy Koło informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. Rada Gminy w Kole podjęła uchwałę Nr XXXVI/231/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zgodnie z treścią powyższej uchwały od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosi 20,00 zł od mieszkańca lub 18,00 zł. od mieszkańca, gdy bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym i zostało to zgłoszone w deklaracji o wysokości opłaty za odpady.

Uchwalono także stawkę opłaty podwyższonej w kwocie 40,00 zł miesięcznie od mieszkańca, która zostanie zastosowana w przypadku, gdy podmiot odbierający odpady komunalne powiadomi wójta o niedopełnieniu przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości zamieszkałych    otrzymają    zawiadomienia    o    wysokości    opłaty    za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciele uiszczają opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu. Nie ma obowiązku składania nowych deklaracji.

 

INFORMACJA

Urząd Gminy w Kole informuje, że zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 r. nałożyła na gminę obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 
W związku z powyższym opłatę za gospodarowanie odpadami należy wpłacać na następujące konto bankowe
 
56 1090 1203 0000 0001 1126 0951
 
 

Załączone pliki:

Dodane: 09 Marzec 2020  11:52:04    Ostatnia aktualizacja: 20 Grudzień 2022  10:21:42
Autor: Bartłomiej Fiwek
Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (63) 27 20 365
Strona stworzona przez F&A MEDIA