19 Lipca 2024 r. Imieniny: Marcina i Wincentego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Gminy Koło

Wstęp Deklaracji

Gmina Koło zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Koło

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-05

Strona internetowa jest częściowo przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Została stworzona zgodnie ze standardami W3C i WCAG 2.1. Dostęp do treści jest ułatwiony poprzez korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Serwis w znacznym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością.

Serwis został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące,
 2. możliwa zmiana wielkości czcionki,
 3. skróty klawiszowe dostępne we wszystkich przeglądarkach,
 4. zastosowano prawidłowy kontrast,
 5. możliwość zmiany kontrastu
 6. konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
 7. możliwość rozszerzenia zawartości strony do szerokości przeglądarki,
 8. tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 9. nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 10. linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 11. fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone, każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnych elementach strony a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna,
 12. pułapki klawiaturowe – wykluczone,
 13. wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny,
 14. elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące.

Skróty klawiszowe

ALT + 1 - przejdź do wyszukiwarki
ALT + 2 - przejdź do mapy strony
ALT + 3 - przejdź do strony głównej
ALT + 4 - wersja z wysokim kontrastem
ALT + 5 - wersja z domyślnym kontrastem

Zgodność ze standardami

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-04-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Żaneta Siwińska, sekretarz@gminakolo.lh.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 27 20 365. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych mieści się w budynku przy ul. Toruńskiej 83, 62-600 Koło.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek

Osoby, które chcą skorzystać z usług tłumacza języka migowego, proszone są o złożenie stosownego wniosku do Gminy Koło (wniosek dostępny jest w zakładce: Sekretariat). Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.

Do budynku Urzędu Gminy Koło jest możliwość wejścia z psem asystującym/ psem przewodnikiem.

Urząd Gminy Koło ul. Sienkiewicza 23, 62-600 Koło +48 (063) 240 70 00
Strona stworzona przez F&A MEDIA